dinsdag 19 april 2016

Tracking down Aunt Regina - Part 2 : Living in Massachusetts

Although I did dedicate a post to my great-grand aunt Regina Andreoli quite recently, I have been spending quite some time trying to find more information about her and her husband Angelo. Although it is easy to get side-tracked when zooming into details that might seem less relevant, you never know where you might find that piece of information that helps to bring history back to life...

I briefly mentioned before that, in 1930, Regina and Angelo were living in a house in Boston, close to the harbour. What I did not address was the fact that they didn't live in that house alone. The 1930 census record shows that there were actually two households living in this house, both of them paying rent. A 1996 deed relating to the same property shows that the building was erected at the end of the 19th century by local builder Daniel Beckler.

The picture of aunt Regina included below was not taken at their Boston residence, given the fact that the building in the back is a wooden house. My guess is that this picture was taken shortly after Regina and Angelo moved to Worcester. The car seems to be a Ford Model T which was hugely popular in those days.


The head of the second household living in their East 5th Street residence, was 24 year old Charles Contino. The 1930 census record further shows that also Charles' grandmother Rose and four younger siblings were living with him. The names of the younger brothers and sisters were William, Sadie, Julia and Louis. From an online obituary I learned that Julia Contino passed away in 2000.

There's no doubt in my mind that aunt Regina must have known the Contino family very well. Definitely noteworthy is the fact that William Contino, who was 18 in 1930, eventually became a Reverend. During World War II he joined the 87th Mountain Infantry Battalion of the United States Army where he was a first lieutenant and chaplain and was sent to serve in Italy. In March 1945, while he was working in a first aid station, a mine exploded, killing Rev. Contino and many others. "Willie" Contino was posthumously awarded a Purple Heart and his name is mentioned on a memorial at Arlington National Cemetery.... A picture of Rev. William Contino is shown below.

Turning next to the Worcester residence that Angelo was living in with his second wife Elizabeth in 1940, the 1940 census shows that again they were living together with another household in the same building. This time the head of the other Household was a 34 year old oil burner repair  man named Joseph Dame. Joseph was owner of the building and lived there with his wife, Alice V. Lang, and their, at that time, four daughters Janice, Joyce, Phyllis and Cynthia Dame. From further searches I learned that each of these daughters got married - so they all ended up with a married name:
- Janice Gruber
- Joyce Giaquinto
- Phyllis Moroney
- Cynthia Eaton

Apparently two more daughters were born after 1940: Jacqueline Lombard, who passed away in January 2016, and Karen Breen.

From online records of the Worcester Register of Deeds I was able to go back to a 1949 conveyance of the property from Josephine Hervieux to Joseph and Melvina Larochelle. The online records do not allow me to trace the ownership further back, so I'm not sure if Josephine Hervieux bought the house directly from Joseph and Alice Dame. Both Joseph and Alice passed away years after Angelo died. As far as I can tell, most of their children appear to be still alive today.

Most of all I'm wondering if, right after Angelo and Regina moved into Worcester, they already moved in with the Dame family, because that would mean that some of them might have known aunt Regina personally right before she died or might know of her cause of death...

Still a lot of question marks, but at least the story is becoming more complete!*
*     *


Ondanks het feit dat ik niet zo lang geleden een artikel heb geschreven over mijn overgroottante Regina Andreoli, heb ik aardig wat tijd gespendeerd om meer informatie te vinden betreffende haarzelf en haar echtgenboot Angelo. Hoewel je vrij snel op een zijspoor kan belanden wanneer je inzoomt op details die minder relevant lijken, weet je nooit zeker vanuit welke hoek dat stukje informatie kan komen dat helpt om de geschiedenis echt tot leven te brengen...

Reeds kort vermelde ik dat Regina and Angelo in 1930 in een huis in Boston, dicht bij de haven woonden. Waar ik nog niet was op ingegaan was het feit dat zij niet alleen in dat huis woonden. Het bevolkingsregister van 1930 toont dat er in feite twee gezinnen in de woning woonden. Elk van deze gezinnen betaalde huur. Een akte van 1996 betreffende hetzelfde vastgoed toont dat het gebouw werd gebouwd op het einde van de 19de eeuw door een lokale bouwheer Daniel Beckler.

De foto van tante Regina die bovenaan wordt weergegeven werd niet genomen aan hun woning in Boston vermits het gebouw achteraan van hout is gemaakt. Ik veronderstel dat deze foto is getrokken kort nadat Regina en Angelo naar Worcester verhuisden. De auto lijkt wel een Ford Model T die immens populair was in die tijd.
  
Aan het hoofd van het tweede gezin dat de woning in East 5th Street bewoonde, stond de 24 jaar oude Charles Contino. Uit het bevolkingsregister van 1930 kan verder worden afgeleid dat tevens de grootmoeder van Charles, die Rose heette, en vier jongere broers en zussen bij hem woonden. De namen van de jongere broers en zussen waren: William, Sadie, Julia en Louis. Uit een online overlijdensbericht is gebleken dat Julia in 2000 overleed.

Ik twijfel er geenszins aan dat tante Regina de Contino familie erg goed kende. Zeker het vermelden waard is het feit dat William Contino, die 18 was in 1930, uiteindelijk priester werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervoegde hij het 87ste Mountain Infantry Battalion van het Amerikaanse leger waar hij eerste luitenant en aalmoezenier was en vervolgens naar het front in Italië werd gestuurd. In maart 1945, terwijl hij aan het werk was in een eerste hulp post, explodeerde er een mijn, ten gevolge waarvan William Contino en velen anderen overleden. "Willie" Contino werd postuum een Purple Heart toegekend en zijn naam wordt vermeld op een monument in Arlington National Cemetery.... Een foto van Rev. William Contino wordt hieronder weergegeven.

Rev. William Contino
Source: "In Memoriam - The English High School"


Ook wat betreft de woning in Worcester waar Angelo met zijn tweede vrouw Elizabeth woonde in 1940, blijkt dat er een tweede gezin in dezelfde woning woonde. Deze keer was het hoofd van het tweede gezin een 34-jarige hersteller van oliebranders, Joseph Dame genaamd. Joseph was de eigenaar van de woning en woonde er met zijn vrouw, Alice V. Lang, en hun, op dat ogenblik, vier dochters Janice, Joyce, Phyllis en Cynthia Dame. Uit verdere opzoekingen is gebleken dat al deze dochters huwden en de naam van hun echtgenoten gebruikten:
- Janice Gruber
- Joyce Giaquinto
- Phyllis Moroney
- Cynthia Eaton

Blijkbaar werden er in het gezin na 1940 nog twee dochters geboren : Jacqueline Lombard die overleed in januari 2016 en Karen Breen.

Op basis van online akten uit de registers van Worcester kon ik de overdrachten van de eigendom terug traceren tot een verkoop in 1949 door Josephine Hervieux aan Joseph en Melvina Larochelle. De online akten laten me jammer genoeg niet toe om verder terug te gaan in de tijd, dus ik ben niet zeker of Josephine Hervieux het huis rechtstreeks van Joseph en Alice Dame heeft gekocht. Zowel Joseph als Alice overleden pas jaren nadat Angelo was gestorven. Voor zover ik dat kan achterhalen lijken verscheidene van de kinderen vandaag nog in leven te zijn.

Ik vraag me vooral af of, onmiddellijk nadat Angelo en Regina naar Worcester verhuisden, zij al introkken bij de Dame familie. Dat zou immers betekenen dat sommige van deze mensen tante Regina persoonlijk zouden hebben gekend net voor ze overleed of misschien weten ze wel de reden van haar vroegtijdig heengaan...

Nog steeds veel vraagtekens, maar tenminste wordt het verhaal zo weer wat completer!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten