zondag 14 februari 2016

Joseph Brusten (1903)

Jef Brusten
A number of years ago some information was entered into this blog concerning Jef Brusten, an uncle of my late grandfather Henri. Jef, who was officially named Gerardus Joseph, was born in the village of Wijchmaal in Belgium on May 19, 1880.
 
Over the last decades the circumstances surrounding his death have become unclear and there has been some confusion as to what exactly happened... In order to shed some light on his life, I decided to dedicate a new blog post to him.
 
Upon reaching the age of 14, Jef started his military training. He eventually became sergeant and was stationed in Antwerp. Jef, who was also a fencer, fell in love with a girl called Maria Victoria Hendrickx and in January 1903 they got a baby girl named Germaine.
 
This picture shows Jef's sister Helena Brusten (in the middle).
One of the other two ladies is Maria Victoria.
Jef and Maria Victoria were not married but Jef was in fact the one who went over to the Antwerp city hall to have the birth of his daughter registered and at the same time filed a statement confirming that he was the father of the child.
 
Later that year, Jef became seriously sick. He was taken to the military hospital in Antwerp. Due to the seriousness of his condition, the Senior Crown prosecutor granted Jef and Maria Victoria permission to get married and waived the publication requirement in order to speed things up. The prosecutor's declaration is shown below.

On November 7, 1903 at 10 AM, Jef and Maria Victoria were married in the military hospital in the presence of their families as well as military staff. Jef was too weakened to sign his own name...

In the early evening of his wedding day, Jef died, as a married man and left behind his wife and his daughter who was just ten months old. Later in her life Germaine allegedly moved to Australia.

As far as the paper trail goes, there is no evidence of Maria Victoria ever getting remarried. She did keep in touch with her late husband's family though. During The Great War, she entered a small message in a 1915 newspaper asking for Jef's cousins, who were living in Eksel, Belgium, to get in touch with her. She had fled her home country to stay in the French city of Rouen...Enkele jaren geleden werd er enige informatie in deze blog gepubliceerd betreffende Jef Brusten, een nonkel van mijn grootvader zaliger, Henri Brusten. Jef, die officieel Gerardus Joseph heette werd geboren in het dorp Wijchmaal in België op 19 mei 1880.

Gedurende de laatste decennia is er enige onduidelijkheid ontstaan omtrent de omstandigheden rond zijn dood en er bestaan misverstanden omtrent wat er precies met hem is gebeurd... Teneinde enig licht te schijnen op de precieze omstandigheden, heb ik beslist om een nieuw blog bericht aan hem te wijden. 
 
Toen hij de leeftijd van 14 jaar had bereikt, startte Jef zijn militaire opleiding. Hij werd uiteindelijk sergeant in het Belgische leger en werd gestationeerd in Antwerpen. Jef, die ook schermer was, werd verliefd op een meisje dat Maria Victoria Hendrickx heette en in 1903 kregen ze een dochtertje dat ze Germaine noemden. 
 
Jef en Maria Victoria waren niet getrouwd, maar Jef was wel degene die naar het stadhuis van Antwerpen ging om de geboorteaangifte te doen en diende daarbij tevens een verklaring in waarmee hij bevestigde dat hij de vader van het kind was. Later dat jaar werd Jef ernstig ziek. Hij werd voor behandeling opgenomen in het Krijgshospitaal te Antwerpen.
 
 
Door de ernst van zijn toestand gaf de Procureur des Konings toestemming aan Jef en Maria Victoria om te huwen, zonder dat het huwelijk eerst moest worden aangeplakt, waardoor de zaken werden bespoedigd. Die verklaring van Procureur Berré is hierboven weergegeven.
 
Op 7 november 1903 om 10 uur 's morgens huwden Jef en Maria Victoria in het militair hospitaal in de aanwezigheid van hun families en van verscheidene militairen. Jef was inmiddels te verzwakt om zijn handtekening zelf te plaatsen...

In de vooravond van hun huwelijksdag overleed Jef, als gehuwde man en liet hij zijn vrouw achter, evenals zijn dochter, die pas tien maanden oud was. Later in haar leven zou Germaine naar Australië zijn verhuisd.

Zo ver als het papieren spoor reikt, is er geen bewijs dat Maria Victoria ooit hertrouwde. Ze bleef contact houden met de familie van haar overleden echtgenoot. Gedurende de Grote Oorlog plaatste ze in 1915 een kort berichtje in een krant met de oproep aan een neef van Jef die in Eksel woonde, om contact met haar op te nemen. Maria Victoria was haar thuisland ontvlucht en verbleef in de Franse stad Rouen...


1 opmerking: