dinsdag 1 november 2016

Marcel & JuliaMarcel Brusten & Julia Verelst
 
The picture above of my great-grandparents Marcel and Julia I saw ever since I was a little child, as it was in my grandparents' living room. I always thought there was something glamorous about this picture... Regrettably great-grandpa Marcel died only a few months before I was born, but I do have some memories about my great-grandmother Julia, although by the time I was old enough to remember, she was already in her sick bed. I do remember visiting her when I was probably four or five years old.
 
This blog post is to tell a little bit of their story...
 
Marcel was born in the village of Bree in the Belgian province of Limburg in 1900 as the youngest of twelve children of Hendrik and Maria. When he was one and a half years old, the family moved to the village of Hoboken, just to the south of Antwerp.
 
By the time the Great War started, Marcel was 14 years old, which was too young to join the army. However, in September 1918 he voluntarily joined the Belgian army, after which he was first sent to the military training camp in Auvours, in the Sarthe department in France, located about 120 miles to the southwest of Paris. Subsequently, he was relocated to the instruction camp in the village of Eu in Normandy, which is west of the French city of Amiens. And finally, he went to Beverlo, near Leopoldsburg, in Belgium. I'm not sure great-grandpa Marcel actually took part in any of the final battles before the Armistice on November 11 of 1918.
 
Marcel Brusten
 
Great-grandmother Julia Verelst was born in 1905 as the third child of Joanna and Henri Verelst. Their first baby, Petrus, died four months before Julia was born at the age of almost 3 years old. Their second son, Jef, was a little more than a year old when Julia was born and before she had her second birthday, another brother was born in 1906 and he was called Frans.
 
During the Great War, in 1917 when Julia was 12 years old, Julia's mother, my great-great grandmother Joanna, was arrested by German soldiers for helping the Belgian army by smuggling mail for them. Joanna was taken to a work camp in Germany... In a 1918 postcard, Julia wrote to her mother:
 
Dearly beloved Mother,
 
I'm writing you this card in good health and I hope the same for you.
We received your card of July 14, 1918 and we read that you will be coming home in a few months.
Oh Mother, how we are longing for that day when we will finally live with peace.
Dear Mother, keep courage. The day of liberation is near and then the suffering will be over. You will be happy to receive a card from your daughter. I will close now. So a lot of courage Mother. See you later. Many kisses from far away from your little daughter.
100.000 kisses
Julia
 
Joanna did return home and lived to see her daughter getting married to Marcel, six years after the Great War ended. Shortly thereafter, Julia and Marcel had a baby girl they named Jeanne. In those days Marcel was making soccer balls for a living, a job he continued to practice for several years. In 1926, Marcel and Julia had a second child, which was my grandfather Henri Brusten.
 
Julia and Marcel with baby Henri (1926)
Marcel and Julia opened a bar, they called "In de vrijheid" ("In the freedom"). I think they chose that name as a remembrance of the end of the Great War or maybe of the freeing of Julia's mother, Joanna, who died in 1928.
 
From left to right: Marcel, Jeanne, Henri and Julia
This picture was taken in the 1930's,
probably while on vacation in the United Kingdom
Sadly, Marcel and Julia were of the generation of Belgians who lived to see two World Wars...
During WWII, Julia's younger brother Frans and his wife, were both killed when a V-bomb fell on the building they were in.
 
After WWII, Marcel started working with the border patrol in the harbour of Antwerp. Still later, he and his wife opened up a bar again in Antwerp which was later taken over by their daugther Jeanne. Eventually, great-grandpa Marcel and great-grandmother Julia both lived to become 81 years old.Julia and Marcel*
*     *
Marcel Brusten & Julia Verelst
 
De bovenstaande foto van mijn overgrootouders Marcel en Julia heb ik van kleins af aan in de woonkamer van mijn grootouders zien staan. Ik heb het altijd een erg stijlvolle foto gevonden... Jammer genoeg overleed overgrootvader Marcel enkele maanden voor ik werd geboren. Hem heb ik dus nooit ontmoet, maar ik heb nog wel herinneringen aan mijn overgrootmoeder Julia, ondanks het feit dat ze, tegen dat ik oud genoeg was om er iets van te herinneren, al ziek was. Ik herinner me nog bij haar op bezoek te zijn geweest toen ik vier of vijf jaar oud was.
 
Dit blogbericht is om wat meer te vertellen over hun verhaal...
 
Marcel werd geboren in het dorp Bree in de Belgische provincie Limburg in 1900 als de jongste van twaalf kinderen van Hendrik en Maria. Toen hij anderhalf jaar oud was, verhuisde de familie naar het dorp Hoboken, net ten zuiden van Antwerpen.
 
Toen de Grote Oorlog begon was Marcel 14 jaar oud, wat te jong was om bij het leger te gaan. Echter, in september 1918 ging hij vrijwillig bij het Belgisch leger, waarna hij eerst naar een militair trainingskamp werd gestuurd in Auvours, in het Sarthe department in Frankrijk, op ongeveer 200 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Vervolgens ging hij naar het instructiekamp in Eu in Normandië, dat ten westen van de Franse stad Amiens gelegen is. En tenslotte ging hij naar Beverlo, nabij Leopoldsburg, in België. Ik ben niet zeker of overgrootvader Marcel in feite echt aan het front heeft meegevochten helemaal op het einde van de Grote Oorlog.
 
Marcel Brusten
 
Overgrootmoeder Julia Verelst werd geboren in 1905 als het derde kind van Joanna en Henri Verelst. Hun eerste baby, Petrus, overleed vier maanden voor Julia werd geboren, op de leeftijd van bijna drie jaar oud. Hun tweede zoon, Jef, was iets ouder dan één jaar wanneer Julia werd geboren en voor haar tweede verjaardag werd nog een broertje geboren in 1906 die Frans werd genoemd.
 
Tijdens de Grote Oorlog, in 1917 wanneer Julia 12 jaar oud was, werd haar moeder, Joanna, gearresteerd door Duitse soldaten omdat ze post had gesmokkeld voor het Belgisch leger. Joanna werd naar een werkkamp in Duitsland gevoerd... In een postkaart van 1918, schreef Julia aan haar moeder:
 
Teerbeminde Moeder,
 
Ik kom u een kaartje te schrijven in staat van goede gezondheid en ik hoop van u het zelfde.
Wij hebben uw kaartje van 14 juli 1918 ontvangen en hebben vernomen dat je binnen enkele maanden naar huis komt. O Moeder wat trachten wij naar die dag van afkomst dat wij gerust zullen leven. Lieve moeder schept goeden moed. Den dag van verlossing komt en dan is het lijden uit. Je zal blij zijn een kaartje van de dochtertje te ontvangen. Nu sluit ik mijn kaartje. Dus goede moed, Moeder. Tot weerziens. Vele kussen van ver.
Uw dochtertje.
100.000 kussen
Julia
 
Joanna keerde terug naar huis en zag haar dochter trouwen met Marcel, zes jaar na de Grote Oorlog. Kort daarna kregen Julia en Marcel een meisje dat ze Jeanne noemden. In die periode was Marcel voetbakmaker van beroep. In 1926 kregen Marcel en Julia een tweede kind, mijn grootvader Henri Brusten.
 
Julia en Marcel met baby Henri (1926)
Marcel en Julia openden een café die ze "In de vrijheid" noemden. Ik denk dat ze die naam kozen als herinnering aan het einde van de Grote Oorlog of misschien aan de vrijlating van Julia's moeder, Joanna, die overleed in 1928.
 
Van links naar rechts: Marcel, Jeanne, Henri en Julia
Deze foto werd genomen in de jaren 1930,
waarschijnlijk tijdens een vakantie in het Verenigd Koninkrijk.
Jammer genoeg waren Marcel en Julia van de generatie Belgen die twee wereldoorlogen meemaakten... Tijdens WOII, kwam de jongere broer van Julia, Frans, en diens echtgenote om wanneer er een V-bom op het gebouw viel waar ze zich in bevonden.
 
Na WOII, begon Marcel te werken als douanier in de haven van Antwerpen. Nog later openden hij en zijn vrouw opnieuw een café in Antwerpen die later werd overgenomen door hun dochter Jeanne. Uiteindelijk werden overgrootvader Marcel en overgrootmoder Julia allebei 81 jaar oud.Julia en Marcel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten