maandag 29 juli 2019

Tracking down Aunt Regina - Part 6 : The Verbeeck family


In family history research it often pays off to revisit certain names as new findings quite often do surface. While I posted a passenger list of the June 29th, 1911 voyage from the S.S. Menominee from Antwerp, Belgium to Boston, Massachusetts, showing the name of aunt Regina as "Mrs. Regina Deckers", I hadn't looked more in detail at the actual ship manifest.

Looking a bit more closely recently, I noticed column 18 of the manifest also showed for each passenger an answer to the question: "Whether going to join a relative or friend; and if so, what relative or friend, and his name and complete address". On the line for aunt Regina, originally the name of her husband, Jan "John" Deckers, had been entered, but then, someone crossed out his name and replaced it with "Brother-in-law Gustav Verbeck".

Not knowing who Gustav Verbeck was, I looked further down the list and found an entry for  Huberta Verbeeck, a Dutch lady traveling with her three-year old son, Aimé Verbeeck to go and join her husband, Gustav Verbeeck. Since Aunt Regina did not have a sister called Huberta, the only remaining option was that Huberta was a sister of Regina's husband, Jan Deckers.

As I looked back at the immigration records of the Dutch Deckers family from the time they came to Belgium, I found a list of all the family members, including the name of Huberta Deckers who was married to an office worker called Antonius Franciscus Gustave Verbeeck.

OK, that's one mistery solved! Long story short, Aunt Regina didn't travel just by herself from Belgium to Boston, but was joined by her sister-in-law, Huberta Verbeeck and nephew, Aimé. 

Gustave Verbeeck


Huberta's Belgian husband, Gustave, was apparently already living in Boston at that time. In his 1920 U.S. passport application is mentioned that Gustave was working as a clerk for the U.S. Government in Washington DC. Furthermore, his passport application included a certificate issued by the U.S. War Department stating that Gustave had been transferred from the Office of the Chief of Staff to the War Department to serve as checker with the Graves Registration Services and needed a passport for traveling to Great Britain, Belgium, France, Italy and Luxembourg. 

Some main tasks of the Graves Registration Services involved retrieving, identifying and burying deceased American soldiers. As indicated on his WWII Draft Registration Card, Gustave later worked as a translator for the U.S. Post Office Department in Washington DC.

As I mentioned before, the marriage of Aunt Regina and John Deckers did not last and eventually she married Italian born Angelo Andreoli. I also mentioned in my previous blog post on Aunt Regina that I was till hoping to get my hands on three more things:
- the death certificate of aunt Regina;
- records relating to her divorce from John Deckers; and
- a record relating to her second marriage.

I'm really glad to say, I did find a copy of the marriage license which confirms the 1926 wedding on March 1st in Boston. In addition, the marriage license shows a bit more information concerning great-grand uncle Angelo who was born to Pietro Andreoli and Rosa Curti.


Marriage license of Regina and Angelo Andreoli


This additional information helped me find the ship manifest of the 1921 travel from Angelo from Genova, Italy, to New York on the S.S. RE D'ITALIA to go and join his brother-in-law Giovanni Andreoli. I have not yet conducted any further research to see if I'm able to trace Giovanni in 1920's Boston, Massachusetts.

Finally, the ship manifest also lists the last place of residence of Angelo as Como, Besozzo, Italy, which is a gorgeously located town next to lake Como in the north of Italy with view on the Alps. 

I already look forward to my next finds concerning Aunt Regina!*

*          *Bij stamboomonderzoek loont het vaak de moeite om bepaalde persoonsnamen na een tijd opnieuw te onderzoeken omdat er dan vaak nieuwe vondsten opduiken. Terwijl ik eerder al een passagierslijst heb gepost betreffende de reis van de S.S. Menominee van 29 juni 1911 van Antwerpen naar Boston, Massachusetts waarop tante Regina werd vermeld als "Mrs. Regina Deckers", had ik nog niet meer in detail gekeken naar het eigenlijke scheepsmanifest.

Bij nader onderzoek zag ik in kolom 18 van dat manifest voor elke passagier een antwoord op de vraag: "Whether going to join a relative or friend; and if so, what relative or friend, and his name and complete address". Op de lijn van tante Regina werd oorspronkelijk de naam van haar echtgenoot, Jan "John" Deckers, vermeld, doch, iemand heeft zijn naam doorgehaald en vervangen door "Brother-in-law Gustav Verbeck".

Niet wetende wie Gustav Verbeck was, keek ik verder op de lijst en kwam ik de naam van Huberta Verbeeck tegen, een Nederlandse dame die met haar driejarige zoon, Aimé Verbeeck, op weg was om haar echtgenoot, Gustav Verbeeck, te vervoegen in Boston. Vermits tante Regina geen zus had die Huberta noemde, was de enige resterende mogelijkheid dat Huberta een zus was van Regina's echtgenoot, Jan Deckers.

Terug kijkend naar het immigratiedossier van de Nederlandse Deckers familie ten tijde van hun immigratie in België, vond ik een lijst met de namen van alle familieleden, inclusief de naam van Huberta Deckers die gehuwd was met een kantoorbediende die Antonius Franciscus Gustave Verbeeck heette.

OK, dat misterie is dus opgelost! Lang verhaal kort reisde tante Regina dus niet alleen van België naar Boston, maar samen met haar schoonzus, Huberta Verbeeck en neefje, Aimé. 

Gustave Verbeeck


Huberta's Belgische echtgenoot, Gustave, leefde blijkbaar al in Boston op dat ogenblik. In zijn paspoortaanvraag van 1920 is vermeld dat Gustave als klerk werkte voor de Amerikaanse overheid in Washington DC. Verder zat bij zijn paspoortaanvraag een certificaat uitgegeven door het Amerikaanse War Department waarin werd vermeld dat Gustave overgeplaatst was van het Office of the Chief of Staff naar het War Department om te werken bij de Graves Registration Services en een paspoort nodig had om te reizen naar Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. 

Enkele belangrijke taken van de Graves Registration Services waren het terughalen, identificeren en begraven van overleden Amerikaanse soldaten. Zoals aangegeven op zijn WOII registratiekaart, werkte Gustave later als vertaler bij het U.S. Post Office Department in Washington DC.

Zoals ik eerder reeds heb vermeld hield het huwelijk tussen tante Regina and John Deckers geen stand en uiteindelijk hertrouwde ze met de Italiaan Angelo Andreoli. I vermeldde ook reeds in mijn vorige blogbericht over tante Regina dat ik de volgende drie zaken nog zou willen te pakken krijgen:
- de overlijdensakte van tante Regina;
- documenten betreffende de scheiding van John Deckers; en 
- een document betreffende haar tweede huwelijk.

Ik ben erg blij te kunnen zeggen dat ik een kopie van de huwelijkstoelating heb kunnen vinden die het huwelijk in 1926 bevestigt op 1 maart in Boston. Daarbij toont de huwelijkstoelating nog wat bijkomende informatie betreffende overgrootnonkel Angelo, met name dat zijn ouders Pietro Andreoli en Rosa Curti waren.


Huwelijkstoelating van Regina en Angelo Andreoli


Deze bijkomende informatie liet me toe om het scheepsmanifest te vinden van de reis in 1921 van Angelo van Genua, Italië naar New York aan boord van de S.S. RE D'ITALIA om zijn schoonbroer Giovanni Andreoli te gaan vervoegen. Ik heb nog geen verder onderzoek verricht om te zien of ik Giovanni kan terugvinden in het Boston van de jaren 1920.

Tenslotte vermeldt het scheepsmanifest ook de laatste woonplaats van Angelo als Como, Besozzo, Italië, een prachtig gelegen stad naast het Como meer in het noorden van Italië, met zicht op de Alpen. 

Ik kijk al uit naar mijn volgende vondsten over tante Regina!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten